2011 06 08 Koutroubis Foundation Golf Tournament (10)

1